Vreme trece… înspre bine!

Când vine vorba de reamenajarea locuinței, suntem liberi să ne punem la contribuție imaginația și stilul personal. Esențial este să speculăm fiecare colțișor al casei, astfel încât să creăm spații ideale pentru petrecerea timpului în familie. .

 +2
 MagMob
MagMob 2/2015 – www.facebook.com/MagazinulMobilei
  |    |  English Summary

Cât de diferit trăim azi faţă de cum trăiau părinţii noştri şi câte oportunităţi avem faţă de ce aveau ei! Să nu uităm că ei au fost iniţiatorii acestor schimbări de care ne bucurăm azi.

Dacă aveti musafiri în week-end sigur vă veți cuibări cu ei în living, pentru a discuta, pentru a vă uita împreună la televizor, pentru a dezbate diverse subiecte fierbinți, actuale sau pentru a face schimb de impresii legate de domenii culturale. Setea de cunoaştere a declanşat fenomenul de socializare care s-a arătat benefic în toate structurile sociale: învăţământ, arhitectură, design, muzică etc. Îndrăznim să spargem ziduri – la propriu – şi să ne extindem zona de comunicare. Modernizăm spaţiile habituale şi ne bucurăm de tehnologia smart a mobilierului din camera media, iar locurile fără viaţă ale caselor noastre îşi schimbă treptat menirea. Aşa se face că în timp ce o parte din oaspeţi admiră autenticitatea unei canapele modulare fabricate în ţară, alţii descoperă pe vechiul balcon un loc ideal de a savura un cocktail aromat. Avem deci mână liberă să reamenajăm orice colţ al locuinţei după personalitatea noastră, să optimizăm şi modernizăm tot ceea ce ne înconjoară în ideea de a crea spaţii pentru comunicare, confort şi bunăstare. Şi ca să vă convingem că fiecare dintre noi poate fi o gazdă primitoare, că are posibilitatea de a alege mobilier autohton şi de a primi sfaturi gratuite de la profesionişti,  am ales să dovedim concret această realitate şi în paginile revistei. Mai mult decât atât, tindem să ne oferim mai mult şi ne dezvoltăm latura relaţională şi artistică, participăm la evenimente internaţionale, împrumutăm şi aducem forme îndrăzneţe în mediul nostru – care, pe lângă valoarea de sine stătătoare, au menirea de a consolida ceea ce noi numim prietenie. 

Aceşti factori au modelat personalitatea noastră către optimizare şi modernizare în tot ceea ce facem. Avem acces la informaţii, comunicăm deschis şi îndrăznim mai mult decât predecesorii noştri şi cu fiecare experienţă devenim mai înzestraţi, iar mediul în care activăm atinge limitele maxime, calitatea vieţii noastre fiind clar îmbunătăţită.

  English Summary

Time goes by... for the better!

How differently we live today from how our parents have lived and how many opportunities we have in comparison to what they had...? Many, we could say, but we have to keep in mind that they are the initiators of these changes that we enjoy now. If you will have guests over the week-end and you will huddle in the living room, you will take notice of a state of general satisfaction... people are seeking to feel good, to watch freely any transmission, but mostly are seeking to discuss, to debate exciting topics and to meet a lot of good people. The thirst for knowledge had initiated the phenomenon of socialization which has proven beneficial for all social structures: education, architecture, design, music, etc., all being in a perfect symbiosis. We dare to break walls – literally – and to expand our communication area. We are mo­dernizing the habitual spaces and we are enjoying the smart technology of the furniture from the media room, and the places without life from our home are gradually changing their designation. Thus, while some of the guests are admiring the authenticity of a mo­dular sofa manufactured in the country, others are discovering on the old balcony a perfect place to enjoy a flavored cocktail. Therefore, we have a free hand to rearrange any corner of the house according to our personality, to optimize and modernize everything around us, in the idea of creating spaces for communication, comfort and welfare. And to convince you that each of us can be a welcoming host, that has the opportunity to choose domestic furniture and to receive free advices from professionals, we choose to prove concretely this reality also in the pages of our magazine. Moreover, we tend to offer ourselves more and to develop our relational and artistic side, we are visiting international events, we are borrowing and bringing bold shapes in our environment – which besides their indepen­dent value have the aim to strengthen what we call friendship.
These factors have moulded our personality toward optimization and modernization in everything we do. We have access to information, we communicate openly and dare more than our predecessors and with every experience we become more endowed, while the environment in which we operate reaches the maximum limits, the quality of our lives become clearly improved.


Publicitate

Fabrica de emoţii

Poate nu în mod conştient, dar pe toţi ne preocupă într-o oarecare măsură mirajul obiectelor vechi. Ceva creat – imaginat, fabricat, folosit – cu mulţi ani în urmă aduce în prezentul nostru misterul trecutului, incitându-ne curiozitatea: oare a cui a fost lada de zestre pictată, cine a scris la masa sculptată de birou, ce haine erau pe umeraşe în dulapul cu intarsii?

 +2
 MagMob
# MagMob nr.1/2015 — www.facebook.com/MagazinulMobilei
  |    |  English Summary

Atât de puternică este această curiozitate, încât sute de muzee salvează şi expun piese de mobilier cu valoare istorică, pentru ca zeci de mii de vizitatori să le poată admira. De ce să ne mirăm deci, dacă mulţi nu doar acceptă în casă prezenţa mobilierului clasic – fie el fabricat acum o sută de ani, fie cumpărat ieri de la un producător specializat –, dar se bucură în mod deosebit pentru atmosfera pe care astfel de obiecte de amenajare o pot crea în casă.

Să nu credeţi că doar mobila de artă, cu care ne ocupăm în mod extensiv în acest numărul 1/2015 a revistei MagMob, este singura capabilă să insufle nostalgia, să exprime luxul şi originalitatea. Aşa cum restauratorii sunt respectaţi pentru talentul şi cunoştinţele aproape ştiinţifice cu care redau pieselor vechi strălucirea de odinioară, azi sunt tot mai mulţi acei producători de mobilă care înregistrează succese notabile cu mobilierul antichizat (abia ieşită pe poarta fabricii, mobila arată parcă a fost folosită decenii întregi). Dar căutarea pieselor exclusive nu se opreşte la mobila de artă sau la cea antichizată: stilul vintage este amalgamul în care îşi găseşte loc orice obiect (pseudo)vechi, capabil să creeze emoţii. Şi să nu uităm, în societatea post-industrială mobila construită din metal şi lemn cu finisaj voit brut, plus tapiţerii din piele sau pânză de iută, este la mare căutare.

Vechiul este noul trend, am putea spune.

Singura concluzie pe care o trag este că în momentul în care cumpărăm mobilier (fie el în stil clasic sau ultramodern), nu cumpărăm de fapt… mobilier. Mai degrabă ducem acasă seri petrecute în confort, nu fotolii şi canapele. Cumpărăm odihnă, nu saltele. Îi cerem restauratorului să ne readucă în casă fastul şi fascinaţia trecutului. Într-un final nu vrem obiecte de amenajare, ne dorim emoţii, bucurii, atmosferă şi stil.

  English Summary

Factory of emotions

Maybe not consciously, but we are all concerned to some extent about the mirage of old objects. Something created – imagined, manufactured, used – many years ago, brings in our present the mystery of the past, whetting our curiosity: who owned the painted hope chest, who wrote sitting at the carved desk, what kind of clothes were on the hangers in the marquetry wardrobe? This curiosity is so strong that hundreds of museums are saving and exhibiting furniture with historical value, so that scores of thousands of visitors can admire them. Why wonder then, if many people not only accept the presence of the classical furniture in the house – either manufactured a hundred years ago or bought yesterday from a specialized manufacturer -, but enjoys a great deal the atmosphere that such furnishing objects can create at home.

Do not think that art furniture, with which we are dealing extensively in this edition of MagMob, is the only one capable of infusing nostalgia, expressing luxury and originality. As restorers are respected for their talent and their almost scientific knowledge, wherewith they are restoring the former glance of the old furniture, today there are more and more those furniture manufacturers who are recording notable successes with the antiqued furniture (the furniture just got out from the factory is looking like it was used for decades). But the search of the exclusive pieces doesn’t stops at the art or the antiqued furniture: the vintage style is the amalgam in which every (pseudo)old object, capable to create emotions, finds its place. And we must not forget, in the post-industrial society the furniture made from metal and wood with intentional rough finish, plus leather or jute canvas upholstery is in high demand. We could say: the old is the new trend.

The only conclusion that I draw is that, when we are buying furniture (either classic or ultramodern), actually we are not buying … furniture. More likely we are bringing home evenings spent in comfort, not armchairs and couches. We are buying relaxation, not mattresses. We are asking the restorer to bring back in our home the glamor and fascination of the past. Eventually we are not choosing furnishing objects, we are wishing for emotions, joy, atmosphere and style.